8.12 Kända livsmiljöer för hotade arter tryggas

8.12 Kända livsmiljöer för hotade arter tryggas

8.12.1 Vid skogsbruksåtgärder tryggas

a) kända livsmiljöer för sådana arter som kräver särskilt skydd (65), vilka den regionala NTM-centralen har avgränsat och informerat om till objektets ägare och/eller innehavare

b) föröknings- och rastplatser för de djurarter (66) som anges i bilaga IV (a) till habitatdirektivet

c) kända livsmiljöer för andra hotade arter (65) i enlighet med verksamhetsmodellen för hur man tryggar hotade arter i skogsbruket (67).

Indikatorer

(ary) Skogsorganisationerna (7) har tagit i bruk den verksamhetsmodell (67) för hur man ska använda uppgifter om förekomsten av hotade arter som har utarbetats i samarbete med skogs- och miljöförvaltningen.

Livsmiljöer för arter som kräver särskilt skydd, vilka de regionala NTM-centralerna har avgränsat och informerat om till objektets ägare och/eller innehavare i enlighet med 47 § i naturvårdslagen och för vilka den som äger/innehar besittningsrätten till objektet i fråga har fått skötselanvisningar eller skötselrekommendationer (68).

Föröknings- och rastplatser för sådana arter som avses i 49 § i naturvårdslagen och bilaga 5 till naturvårdsförordningen.

Livsmiljöer för andra hotade arter som skogsägaren har informerats om i enlighet med verksamhetsmodellen för hur man tryggar hotade arter i skogsbruket.

Definitioner 

(65) En förteckning över arter som kräver särskilt skydd och andra hotade arter finns i bilaga 4 till statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen (913/2005). 66) De djurarter enligt bilaga IV (a) till habitatdirektivet som förekommer i Finland anges i bilaga 5 till naturvårdsförordningen.

(67) Med verksamhetsmodellen avses den verksamhetsmodell för hur man tryggar hotade arter i skogsbruket som har utarbetats och som uppdateras i samarbete med aktörerna inom skogs- och miljösektorn. 68) Skötselanvisningar för ett visst objekt som den regionala miljömyndigheten har gett den som äger och/eller innehar besittningsrätten till objektet.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på naturvård, som skall beaktas i alla arbetsslag