8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald

8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald

8.13.1 Livsmiljöerna för arter som är beroende av skogsbränder och bränd ved upprätthålls och utökas med skogs- och naturvårdsbränningar och hyggesbränningar. Kriteriet tillämpas inte i landskapet Åland eller om arealen av den certifierade skogsbruksmarken totalt är under 200 000 hektar.

Indikatorer

Antalet hyggesbränningar (69) som årligen utförs i området är minst 1 bränning/år/200 000 hektar (70). 

Om väderförhållandena i området har varit exceptionellt ogynnsamma för hyggesbränning, beaktas detta när man utvärderar siffrorna över hyggesbränningen.

Definitioner 

(69) Antalet hyggesbränningar inbegriper bränningar som utförts i restaureringssyfte i skyddsområden, bränningar som utförts på solexponerade sluttningar och i grupper med naturvårdsträd, hyggesbränningar på förnyelseytor samt svedjebränningar och skogsbränder som omfattar över två hektar. På skogsbrandsområden kvarlämnas totalt minst 20 förkolnade och brända träd per hektar i enlighet med kriterium 14, om sådana finns på objektet.

(70) Antalet hektar tolkas enligt arealen certifierad skogsbruksmark.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Regionvisa krav