8.20 Fasta fornlämningar bevaras

8.20 Fasta fornlämningar bevaras

8.20.1 Åtgärder för skötsel och användning av skogarna planeras och utförs så att kraven enligt lagen om fornminnen (295/1963) uppfylls. Fasta fornlämningar (92) enligt lagen om fornminnen får inte utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas utan tillstånd som meddelats med stöd av den lagen. 

Indikatorer 

Domstolsavgöranden där en fornminnesförseelse enligt 1 § 2 mom. i lagen om fornminnen har konstaterats. 

Definitioner 

(92) Uppgifter om var det finns fasta fornlämningar finns i nättjänsten Kulttuuriympäristön palveluikkuna (www.kyppi.fi), som förvaltas av Museiverket.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på naturvård, som skall beaktas i alla arbetsslag