8.21 Verksamhetsförutsättningarna för rennäring tryggas

8.21 Verksamhetsförutsättningarna för rennäring tryggas

8.21. På de statliga skogsområden som Forststyrelsen besitter inom renskötselområdet sammanjämkas skogsbruksåtgärder och rennäringen genom samarbete på lokal nivå, så att förutsättningarna för att bedriva rennäring tryggas på lång sikt och på ett övergripande sätt i samband med skogsbruksåtgärder.

Indikatorer

För att målet ska nås ska Forststyrelsen samarbeta med företrädare för de renbeteslag som berörs när Forststyrelsen vidtar sådana åtgärder som kan ha väsentliga konsekvenser för bedrivandet av rennäring. Viktiga åtgärder och behovet av samarbete ska definieras tillsammans så att målet nås. I samarbetet följer man det avtal (93) som Forststyrelsen och Renbeteslagsföreningen gemensamt undertecknade den 4 april 2013 samt de punkter i Forststyrelsens naturresursplaner som gäller sammanjämkandet av skogsbruket och rennäringen.

Definitioner

(93) Certifieringskriteriet syftar på det avtal som gäller vid tidpunkten i fråga. Kriteriet gäller statens marker i den del av renskötselområdet som ligger utanför samernas hembygdsområde. Forststyrelsen följer tillsammans med renbeteslagen de avtal som gäller för varje enskilt renbeteslag. Om ett renbeteslag säger upp alla avtal, följer Forststyrelsen det som anges i renskötsellagen, Forststyrelsens miljöguide och naturresursplanerna.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på skogsbruket i norra Finland