8.22 Barns och ungdomars kunskaper om skog och deras förhållande till naturen främjas

8.22 Barns och ungdomars kunskaper om skog och deras förhållande till naturen främjas

8.22.1 Det finns ett uppdaterat åtgärdsprogram för området, genom vilket man främjar barn och ungdomars kunskaper om skog och stärker deras förhållande till naturen. Kriteriet gäller enbart regional gruppcertifiering. 

Indikatorer

De aktörer inom skogsbranschen som finns i området (94) granskar tillsammans med dem som ansvarar för skogsbranschens ungdomsarbete och utbildningen inom skogs- och naturbranschen åtgärdsprogrammet inom ett år efter att certifikatet har granskats. När åtgärdsprogrammet ska genomföras strävar man aktivt efter samarbete även med andra aktörer i området som är intresserade av saken.

I åtgärdsprogrammet ingår en plan för 

a) utökande av barns och ungdomars kunskaper om skogsnatur, skogsvård, mångsidig användning av skogarna och skogsbruk samt stärkande av deras förhållande till naturen, 

b) skogsbesök i samarbete med daghem, skolor och aktörer inom fritidssektorn, 

c) arrangerande av praktikplatser och inlärning i arbetet för de ungdomar som söker sig till ett yrke inom skogs- och naturbranschen och för dem som redan studerar inom branschen samt för främjandet av ungas sysselsättningsmöjligheter.

I åtgärdsprogrammen ställs det upp mål och genomförandet av dem följs upp årligen. De som har förbundit sig till skogscertifieringen och andra som har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet gör en sammanställning av sina egna evenemang och skickar uppgifterna till den som innehar certifikatet. 

Definitioner 

(94) Med aktörer inom skogsbranschen i området avses i kriteriet bl.a. Finlands skogscentral, Forststyrelsen, skogsvårdsföreningarna och virkesanskaffningsorganisationerna samt företagar- och arbetstagarorganisationerna.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på skogsbruket i norra Finland