Gruppcertifieringsområdena i Finland

Gruppcertifieringsområdena i Finland

För tillfället är tre regionala PEFC-gruppcertifikat, som har beviljats för ett geografiskt avgränsat område, i kraft i Finland. PEFC-gruppcertifieringsområdena är följande: västra, östra och norra området. 

PEF-gruppcertifieringsområdena på kartan:

Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Österbotten, Åland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland

Östra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen

Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

Certifikatets innehavare (FHS) företräder alla parter som deltar i gruppcertifieringen när det gäller att handla enligt kraven i standarden för hållbar skogsvård samt ansvarar för de regionala gruppcertifikaten och för att ansöka om dessa. 

Som innehavare av de regionala PEFC-gruppcertifikaten fungerar Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS), på finska Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) 

Som sökande för och innehavare av de regionala gruppcertifikaten fungerar Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS). Föreningen svarar för insamling av data som behövs vid granskningen av verksamheten, företräder de parter som deltar i den regionala PEFC-gruppcertifieringen i certifieringsprocessen samt svarar för uppgifter i anslutning till upprätthållande av certifikatet som företrädare för de skogsägare, företagare och andra organisationer inom skogsbranschen som hör till gruppen. Föreningen upprätthåller ett nationellt register över de fastigheter som hör till den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Med hjälp av registret kan man kontrollera om en viss fastighet är certifierad.  

Sök upp en PEFC-certifierad fastighet i registret!

Fastighetsbeteckningen, vars form är, xxx-yyy-nnnn-zzzz, skrivs in i registret. Du kan hitta fastighetsbeteckningen i dokument som gäller fastigheten, såsom beslut om fastighetsskatt eller intyg över lagfart. Du man också använda dig av lantmäteriverkets karttjänst för att söka fram fastighetsbeteckningen.  

Förutom de externa auditeringarna (granskningarna) är datainsamlingen central då man utvärderar hur certifieringskraven som gäller skötsel och användning har uppfyllts. FHS utför datainsamling årligen på alla certifieringsområden. Datainsamlingen innebär att man årligen samlar in uppgifter om kvaliteten på de skogsbruksåtgärder som de aktörer som deltar i certifieringen utför samt samlar in uppgifter om hur man uppfyller förpliktelserna som gäller arbetslivet och företagsverksamheten i organisationerna. 

Till datainsamlingen hör också begäran om utlåtande, som gäller efterlevandet av lagstadgade krav, till olika organisationer samt Finlands Skogscentrals granskningsdokument om mätningar av drivningskvaliteten och uppföljningen av naturvårdens kvalitet.  Uppföljningen av naturvårdens kvalitet samlar data om efterlevnaden av PEFC-kraven, bland annat vad gäller naturvårdsträd och vattenvård. I datainsamlingen använder man sig också av skogsdata som Luke har tagit fram samt av målsatta nivåer i de regionala skogsprogrammen. 

Regionala kommittéer

Varje område för regional gruppcertifiering har sin egen certifieringskommitté.   

Kommittéerna fungerar som FHS:s regionala organ och avgör praktiska ärenden som gäller den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Till kommittéernas uppgifter hör bland annat att förbereda de externa auditeringarna, att behandla åtgärder i strid med certifieringen, dvs. avvikelser som kommit fram i auditeringarna, att begära korrigerande åtgärder som gäller avvikelserna samt att informera om certifieringens krav inom sitt område. 

I kommittéerna finns representanter för bland annat: skogsägarna, skogsvårdsföreningarna, de största organisationerna som köper virke samt organisationer som företräder företagare, funktionärer och arbetstagare. Kommittéerna kan också ha expertmedlemmar. Kommittéerna kan också välja in andra medlemmar så att kommitténs sammansättning blir tillräcklig för att jämnt representera de parter som deltar i certifieringen. Du kan bekanta dig med medlemmarna i de regionala kommittéerna här. Se närmare på hemsidorna för Föreningen för Hållbart Skogsbruk här.

Läs mera om standardiseringssystemen på Suomen Standardoimisliittos sidor.

Begrepp

Skogscertifikat: Ett dokument som intygar att man följer kraven för skötsel och användning av skog samt övriga krav inom skogscertifieringssystemet. 

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifieringsföretag: En oberoende part, som kontrollerar att standardens krav efterföljs. Certifieringsföretag gör en auditering av certifierade aktörer.