Sammanfattning: rollerna inom certifieringen

Sammanfattning: rollerna inom certifieringen

PEFC Finland upprätthåller PEFC-systemet

 • PEFC Finland främjar PEFC-certifieringen och samarbetar internationellt med PEFC-systerorganisationerna i olika länder och med PEFC-huvudorganisationen. 
 • PEFC Finland organiserar standardarbetet genom öppet, transparent och engagerande samarbete vad gäller definition av standarden tillsammans med referensgrupperna.  Se närmare i avsnittet ”uppgörande av PEFC-krav”.
 • PEFC Finland beviljar rätten att PEFC-märket samt övervakar användningen av märket. Dessutom upprätthåller PEFC Finland information om PEFC-certifikaten. Här hittar du uppgifter om certifierade företag.
 • Verkar för att göra PEFC mer allmänt känt. 

Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS) - Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) är innehavare av de regionala gruppvisa PEFC-certifikaten

 • Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS) är innehavare av de regionala PEFC-gruppcertifikaten i Finland. FHS verkar för att främja hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk i Finland och för att utveckla användandet av skogscertifieringen. 
 • Företagare, skogsorganisationer och skogsägare deltar i PEFC-certifieringen via FHS:s rutiner. 
 • FHS företräder de regionala PEFC-certifieringsgrupperna i ansökningsprocessen och sköter uppgifter i anslutning till ansökan om och underhåll av certifikat som företrädare för de skogsägare, företagare och andra organisationer inom skogsbruket som hör till gruppen. 
 • FHS upprätthåller ett register över dem som deltagit i den regionala PEFC-gruppcertifieringen samt erbjuder information och handledning i frågor som gäller PEFC-certifiering. FHS upprätthåller uppgifter om arealen hos de skogar som hör till certifikatet. 
 • FHS samlar in data om efterlevnaden av PEFC-standarderna inom skogsbruket på certifieringsområdet genom att genomföra det årliga programmet för intern auditering (från och med år 2023) och genom att genomföra den interna datainsamlingen som hör till den externa auditeringen. 

Certifieringsföretaget övervakar att kraven inom certifiering efterlevs

 • En oberoende och professionell part, som granskar hur PEFC-kraven efterlevs.  Med oberoende avser man att den granskande parten inte har kopplingar till parter inom produktionskedjan eller till själva certifieringssystemet eller parter som understöder systemet. 
 • Ett företag som har godkänts av myndigheterna.
 • För de oberoende auditeringarna av PEFC-gruppcertifikat svarar för tillfället certifieringsföretagen Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy och DNV Business Assurance Finland Oy Ab.

Skogsägarspecifika skogscertifikat

 • I Finland har skogsägarspecifika skogscertifikat beviljats till
  • UPM-Kymmene Abp för bolagets egna skogar
  • Forststyrelsen för de skogar som staten äger.