Skogscertifiering

PEFC-skogscertifieringen främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i ekonomiskogar i hela världen. Utgångspunkten för certifieringen är att följa lagstiftningen. Utöver detta ställs ytterligare krav, som man måste följa i certifierade skogar. Över 90 % av Finlands skogar är PEFC-certifierade. Certifieringen berör inte skyddade skogar.  

Skogscertifiering

Vad är skogscertifiering och varför utförs den?

Med certifiering avses en bedömning av hur en verksamhet följer uppställda krav. De krav som är föremål för utvärderingen presenteras i standarder. Objekt för certifieringen kan vara t.ex. en produkt, en person, en process eller ett system. Inom skogscertifieringen ställer standarderna krav på skötsel och användning av skog samt på spårning av träråvarans ursprung inom produktionskedjan. Certifikatet är ett dokument som påvisar att objektet fyller standardens krav på certifiering. Ändamålet med certifieringen är att utveckla verksamheten inom branschen så att den blir allt mera hållbar enligt principen för kontinuerlig förbättring. På så sätt är certifieringen ett sätt för företagen att hitta de detaljer inom de egna processerna, där det ännu vore bra att utveckla verksamheten.  

Man granskar årligen hur certifieringen uppfyller kraven genom att göra externa granskningar (auditeringar). Bekanta dig närmare med granskningen i avsnittet Utvärdering av efterlevnaden av kraven.

Finlands PEFC-certifieringssystem har godkänts av den internationella PEFC-organisationen. Endast sådana certifieringssystem som uppfyller kraven i den internationella gransknings- och godkännandeprocessen kan accepteras i detta sammanhang. Ett godkännande förutsätter att det nationella systemet uppfyller både PEFC:s internationella krav på skogsvård och den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s allmänna krav för certifiering.  

För skogsägare och organisationer som verkar inom certifieringen är certifieringen ett verktyg som visar att man verkar för att främja hållbarheten.

ISO-systemet upprätthålls av en internationell standardiseringsorganisation. PEFC-standarderna baserar sig på systemets allmänna instruktioner om standardisering.  Med hjälp av standardiseringen kan man försäkra sig om att produkterna passar ihop internationellt i alla länder – utgående från certifieringen vet man att god praxis har tillämpats också i produktens ursprungsland.  

Vad är skogscertifiering? 

Inom skogscertifieringen ställer standarden krav som sträcker sig längre än lagens nivå vad gäller skötsel och användning av skogarna. Avsikten är att främja hållbarheten och säkerställa mångfalden i skogen. Att verka lagenligt utgör utgångsnivån, som kraven på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet baserar sig på. På så sätt har certifieringskraven en väsentlig roll då de främjar kunskapen om verksamhet enligt lagstadgade krav.  

PEFC-skogscertfieringen ställer krav som sträcker sig över lagnivån

PEFC-skogscertifieringen ställer krav på skötseln och användningen av skogarna, som sträcker sig över lagnivån. Exempel på krav som certifieringen ställer och som sträcker sig över lagens krav är kravet på att lämna levande och döda naturvårdsträd och kravet på att lämna skyddszoner mot vattendrag och småvatten samt öppna torvmarker och torvmarker som skall återställas i naturtillstånd.  

 
PEFC-standarden som gäller skötsel och användning av skogarna ses över vart femte år. Då utvärderar man kraven och standarden uppdateras så att den motsvarar de nyaste forskningsuppgifterna och kraven på hållbarhet. Avsikten med standarden är att förbättra kvaliteten, smidigheten och säkerheten. Standarden sammanställer och utvecklar god praxis inom skogsbranschen och utvecklar praxisen för att främja hållbarheten. PEFC-skogscertifieringen fungerar på så sätt som ett kvalitetssystem, där verksamheten baserar sig på kontinuerlig förbättring.  

Innehar en part ett PEFC-certifikat? Kontrollera här. 

Du kan kontrollera om en aktör inom skogsbranschen är PEFC- certifierad med hjälp av företagarregistret. 

I FHS:s fastighetsregister kan du kontrollera om en viss fastighet hör till PEFC-certifieringen. kiinteistörekisteristä  

Läs mer ur källorna för den här sidan: 

Sertifiointi ja arviointi, Kiwa.com 

Standardien hyödyt, Suomen standardisoimisliitto. 


Begrepp

Chain of Custody (CoC): En metod för ursprungsspårning av virke, med vars hjälp man kan påvisa att man har använt virke som kommer från hållbart skötta skogar vid tillverkningen av produkten. 

Skogscertifiering: Ett förfaringssätt som innehåller en skriftlig försäkran från tredje part om att verksamheten sker enligt kraven i skogsvårdsstandarden.

Skogscertifieringssystem: Standarder, instruktioner och regler, som behandlar skötsel och användning av skog, ursprungsspårning av virke (vid behov), organisation av och förfaringssätt för certifiering samt kompetenskrav för certifieringsorganen.

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifiering: En utvärdering av hur kraven efterföljs. En oberoende utvärdering av den produkt, process eller service som är föremål för certifieringen. Med ett certifikat kan man påvisa att produkten, processen eller servicen fyller standardens krav.

Certifieringskraven: De krav enligt standarden PEFC FI 1002 som gäller hållbar skötsel och användning av skog och de krav enligt standarden PEFC FI 1001 som gäller gruppcertifieringen.  

Standard: Med standarder avser man dokument som samlar gemensamt överenskomna krav eller rekommendationer. Standarderna skapar gemensam god praxis inom branschen, med vars hjälp man säkerställer all verksamhet. Med säkerställande avser man att de definierade standarderna strävar till att garantera säkerheten med tanke på till exempel naturen och människorna hos den verksamhet som certifieras. De krav som utvärderas presenteras i allmänhet i de givna standarderna. Kraven på hållbar skötsel och användning av skog finns i standarden PEFC FI 1002.