6.3 Lagstadgade krav följs

6.3 Lagstadgade krav följs

6.3.1 I skötseln och användningen av skog iakttas gällande skogs-, miljö- och arbetslagstiftning samt tillämpliga internationella avtal som Finland har ratificerat. I landskapet Åland tillämpas dock åländsk lagstiftning och åländska myndighetsbeslut till den del de omfattas av landskapet Ålands självstyrelserätt.

OBSERVERA 1: Den viktigaste lagstiftningen vad gäller skötseln och användningen av skog beskrivs i bilaga 2.

Indikatorer

Domstolsbeslut och myndighetsbeslut (6) om att verksamhet som bedrivs av skogsägaren/den som innehar besittningsrätten till skogen eller en skogsorganisation (7) inom det certifierade området har stridit mot gällande skogs-, miljö- eller arbetslagstiftning under certifikatets giltighetstid.

Definitioner

(6) En domstol eller behörig myndighet har i ett överklagbart beslut konstaterat att skogsägaren/den som innehar besittningsrätten till skogen eller en skogsorganisation inte har följt gällande skogs-, miljö- eller arbetslagstiftning eller tillämpliga internationella avtal som Finland har ratificerat.

(7) Med skogsorganisationer avses Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningar, skogsindustriföretag, Forststyrelsen samt andra organisationer som har förbundit sig till skogscertifieringen.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering

Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter