Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter

Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter

De PEFC-krav som gäller arbetslagstiftningen syftar till att avvärja den svarta ekonomin och till att garantera arbetstagarna goda och säkra förutsättningar för arbetet. Ta i beaktande att du som företagare inom skogsbranschen själv fungerar som arbetsgivare då du använder dig av underleverantörer. Det är skäl för alla att känna till de krav som gäller arbetsgivare och arbetstagare för att veta vilka ärenden som skall vara i skick då du själv är arbetstagare eller arbetsgivare. 

PEFC-krav som berör arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter

6.3 Lagstadgade krav följs

6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

Krav 6.3 Lagstadgade krav följs

Den som planerar och den som utför arbetet har ansvar för att följa de krav som lagen ställer.

Som i skötseln och användningen av skog i allmänhet följer man vid de arbeten som utförs i skogen gällande skogs-, miljö- och arbetslagstiftning samt tillämpliga internationella avtal som Finland har ratificerat. När det gäller åtgärder inom skogsbruket har både planeraren och den som utför arbetet ansvar för att följa lagstadgade krav. Därför är det viktigt att känna väl till den lagstiftning som gäller skogsvården. 

Här kan du bekanta dig med de lagar som styr miljökraven inom skogsbruket:  

Krav 6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

Skogsarbeten som hör till skogsarbetstjänster är bland annat virkesdrivning och andra tillhörande arbeten, skogsvårdsarbeten och skogsförbättringsarbeten. Arbets- och entreprenadgivarna förutsätts ha betalat sina skatter samt socialskydds- och arbetspensionsavgifter. Kravet förutsätter också att nämnda skatter och avgifter sköts av underleverantörer och företag som hyr ut arbetskraft till dessa genom hela kedjan. Arbets- och sociallagstiftningen och kollektivavtalen samt lagstiftning som gäller användning av utländsk arbetskraft skall följas. Den som beställer skogsarbeten skall göra de utredningar som beställaransvarslagen förutsätter alltid före ett avtal görs upp. 

Beställaransvarslagen är en lag, som syftar till att främja jämställd konkurrens mellan företag och efterlevandet av kollektivavtalen. Dessutom är lagens avsikt att skapa förutsättningar för företag och offentligrättsliga samfund att försäkra sig om att de företag som dessa gör avtal om underentreprenad eller bemanningsarbete med fyller de lagstadgade kraven i egenskap av avtalsparter och arbetsgivare. 

Krav 6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

Alla instruktioner som gäller arbetet skall finnas på ett språk som den som utför arbetet förstår.

Det skapas förutsättningar för dem som utför arbetet och arbetstagarna att kunna utföra ett säkert och högklassigt arbete samt för en arbetsmiljö som främjar arbetshälsa och likabehandling. Detta gäller också alla underleverantörer till den som utför arbetet. Till exempel följande saker hör till kravet: den som utför arbetet skall ha tillgång till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet och instruktioner för utförande av arbetet, lagenlig arbetshälsovård skall ordnas för varje arbetstagare och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan skall ordnas för alla arbetstagare.

Till exempel följande saker hör till kravet: den som utför arbetet skall ha tillgång till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet och instruktioner för utförande av arbetet, lagenlig arbetshälsovård skall ordnas för varje arbetstagare och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan skall ordnas för alla arbetstagare.

Kravet innehåller ämnen som det stadgas om i lag, men också andra krav, vars avsikt är att främja en säker arbetsmiljö för alla som arbetar inom skogsbranschen. Som ett exempel kan nämnas att instruktionerna som gäller språket garanterar att också utländsk arbetskraft har kännedom om instruktioner för arbetets säkerhet och om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Kravet kan till exempel innebära att skogsarbetarna har klara instruktioner som gäller ensamarbete och att man drar försorg om säkerheten genom att alltid informera om när dagens arbete har slutförts. Härigenom har man försäkrat sig om att ingen har skadat sig i skogen. 

Krav 6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

Alla arbetsavtal skall göras skriftligt.

Kravet innebär att alla arbets- och entreprenadgivare skall följa arbets- och sociallagstiftningen, kollektivavtalen samt den lagstiftning som gäller anlitandet av utländsk arbetskraft. Arbets- och entreprenadgivarna ger företrädarna för personalen på arbetsplatserna de uppgifter som beställaransvarslagen förutsätter. Beställaransvarslagen se krav 6.4. 

Enligt kravet skall till exempel arbetsavtal göras skriftligt och arbetstiden skall bokföras. Ersättningar, tillägg och övertid som baserar sig på utfört arbete ersätts på det sätt som anges i arbetstidslagen eller i kollektivavtalen. Skriftliga arbetsavtal garanterar att arbetsgivaren och arbetstagaren har en klar uppfattning om innehållet i arbetet och ersättningen för arbetet.