6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

6.4.1 Arbets- och entreprenadgivarna (27) har betalat skatter samt socialskydds- och arbetspensionsavgifter. De förutsätter att deras underleverantörer och de företag som hyr ut arbetskraft till dem betalar skatter samt socialskydds- och arbetspensionsavgifter samt följer arbets- och sociallagstiftningen, kollektivavtal (23) samt den lagstiftning som gäller anlitandet av utländsk arbetskraft. 

God upphandlingspraxis (7) följs vid upphandlingar (8) som gäller skogsorganisationernas (7) skogsarbete (8).

Indikatorer 

Beställarens utredningar (9): 

a) Beställaren granskar de utredningar som krävs enligt beställaransvarslagen alltid innan ett avtal ingås samt oberoende av upphandlingssättet minst en gång per år. 

b) Anbudsgivaren ska visa att anbudet uppfyller förpliktelserna enligt beställaransvarslagen, om inte beställaren annars redan har tillgång till uppgifterna eller uppgifterna är tillgängliga i en avgiftsfri databas. Om beställaren utifrån anbudet har kontrollerat att förpliktelserna uppfylls, uppfylls kravet i punkt a om de kontrollerade uppgifterna, intygen och utredningarna är högst tre månader gamla när avtalet ingås (11). 

c) Beställaren har dokument som visar att de utredningar som krävs enligt beställaransvarslagen har gjorts.

God praxis: 

d) Entreprenadgivaren har i skriftlig form dokumenterat det upphandlingsförfarande som följs vid upphandlingar. De som deltar i upphandlingsförhandlingarna eller anbudsförfarandena informeras i förväg om förfarandet. 

e) Vid upphandling av tjänster bör beställaren förbereda sig på ett eventuellt byte av tjänsteproducenten med en tillräckligt lång (12) övergångstid. 

f) Entreprenadavtal som överstiger det gränsvärde som anges i beställaransvarslagen ska ingås skriftligen och arkiveras. 

g) Entreprenadgivaren har en förteckning över de underleverantörer av vilka den har köpt entreprenadtjänster inom skogsbruk under de senaste två åren. 

h) Entreprenadgivaren informerar sina underleverantörer om sådana betydande produktionsavbrott eller produktionsinskränkningar i entreprenadverksamheten som man känner till i god tid innan de inleds. 

i) Inget avtal (11) ingås med en tjänsteproducent som har försatts i eller ansökt om företagssanering, om inte de intyg och utredningar som tjänsteproducenten lämnar in visar att den klarar av att uppfylla förpliktelserna enligt beställaransvarslagen.

Avtalsvillkor: 

j) De nedannämnda villkoren ska ingå i underleverantörs- och hyresavtal i hela underleverantörskedjan:

I. I avtalet anges det eller de kollektivavtal som enligt lag ska tillämpas på det beställda arbetet eller den beställda uppgiften. 

II. Under avtalstiden har underleverantören eller det företag som hyr ut arbetskraft skyldighet att visa beställaren en utredning enligt beställaransvarslagen om att föreskrivna förpliktelser uppfylls. 

III. I avtalet ska det ingå rätt att säga upp eller häva avtalet om den ena avtalsparten inte lämnar en tillbörlig utredning om att förpliktelserna har uppfyllts eller enligt utredningen inte har uppfyllt väsentliga förpliktelser och inte utan dröjsmål har rättat till saken.

Definitioner 

(8) Som skogsarbete räknas virkesdrivning och andra arbeten i anslutning till virkesdrivning, skogsvårdsarbeten och skogsförbättringsarbeten. 

(9) Beställaren bör få en utredning om följande saker: - en utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) - handelsregisterutdrag - ett intyg över att skatter har betalats eller ett skatteskuldsintyg eller en utredning om att det har gjorts upp en betalningsplan för skatteskulden  - intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts om pensionsförsäkringsavgifter som har förfallit till betalning - en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om andra centrala anställningsvillkor. 

(10) 9 000 euro år 2020. 

(11) När anbud begärs in eller då avtal ingås ska statens, kommunernas och församlingarnas upphandlande enheter samt övriga upphandlande enheter enligt 5 § i upphandlingslagen följa den gällande lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) samt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). 

(12) Med tillräckligt lång övergångstid avses tiden mellan det att förhandlingsresultatet eller resultatet av anbudsförfarandet blir klart och att tjänsterna enligt avtalet börjar tillhandahållas. Detta innebär att förhandlingarna om anskaffningar eller anbudsförfarandet ordnas så att det mellan det att resultatet av förhandlingarna eller anbudsförfarandet blivit klart och det att entreprenaden enligt det avtal som ingåtts genomförs finns tillräckligt med tid till att anpassa verksamheten och resurserna. När det är fråga om entreprenadavtal som gäller över ett år kan ca 2–4 månader innan avtalet löper ut, och vid avtal som gäller högst ett år ca 1–2 månader, betraktas som tillräckligt lång tid. Under övergångstiden fortsätter entreprenaden på normalt sätt. De ovannämnda tidsgränserna kan inte betraktas som absoluta, eftersom situationerna varierar.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering

Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter