6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

6.6.1 Det skapas förutsättningar för dem som utför arbetet och arbetstagarna att kunna utföra ett säkert och högklassigt arbete samt för en arbetsmiljö som främjar arbetshälsa och likabehandling.

Indikatorer

Arbets- och entreprenadgivarna (27) har ett förfarande genom vilket de säkerställer att det arbete som ska utföras inte äventyrar säkerheten och hälsan för dem som utför arbetet/arbetstagarna.

Den som utför arbetet/arbetstagaren har tillgång till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet.

Arbetsgivaren känner till och beaktar i sin verksamhet riskfaktorer och faromoment som orsakas av arbetet, arbetsförhållandena och arbetstiderna (16) samt den belastning som orsakas av resor. Om de faktorer som nämnts inte kan undanröjas helt, vidtas sådana åtgärder som minskar riskerna till en hanterbar nivå.

Arbetsgivaren har ordnat med lagstadgad arbetshälsovård (17).

Arbetsgivaren ordnar regelbundet, men minst en gång om året, sådan verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och som är lämplig för förhållandena.

Arbetsgivare vars personal regelbundet är minst 30 personer gör årligen i samarbete med företrädare för personalen upp en jämställdhetsplan som särskilt gäller löner och andra villkor i anställningsförhållandet i enlighet med de krav som föreskrivs i lag.

Ovannämnda indikatorer kan anses vara uppfyllda om de ingår i organisationens verksamhetsprogram för arbetarskyddet eller personal- och utbildningsplan.

Den som utför arbetet/arbetstagaren har blivit informerad om arbetsspecifika/arbetsplatsspecifika faktorer och terrängavsnitt som kan äventyra arbetssäkerheten.

Arbetsinstruktioner har getts på ett språk (20) som den som utför arbetet/arbetstagaren förstår.

I ärenden som gäller arbetet har arbetstagaren vid behov till sitt förfogande en person som talar och förstår samma språk20) och som kan fungera som tolk.

Den som utför arbetet har till sitt förfogande sådana allmänna instruktioner som behövs för arbetet.

Den som utför arbetet har fått arbetsplatsspecifika arbetsinstruktioner och kartor där hygget är avgränsat och kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetskrav samt andra krav är beaktade. Om inte något annat har överenskommits skriftligen, ansvarar beställaren (49) för att en oklar avgränsning av hygget eller en åtgärd samt att ett särskilt värdefullt naturobjekt som är svårt att upptäcka markeras i terrängen.

Definitioner

(16) Identifieringen av de olägenheter och risker som beror på arbetstiderna grundar sig på arbetarskyddslagen (738/2002, 10 §).

(17) Lagen om företagshälsovård (1383/2001). 

(18) Antalet anställda arbetstagare den 31 december. 

(19) Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). 

(20) När det är fråga om en sådan offentlig arbets- eller entreprenadgivare som definieras i 3 § i språklagen (423/2002) iakttas också språklagen och, inom samernas hembygdsområde, den samiska språklagen (1086/2003).

(21) Andra krav kan exempelvis vara avlägsnande av grot från friluftsleder när markägaren och den som underhåller en led har ingått avtal om saken.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering

Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter