6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

6.7.1 Arbets- och entreprenadgivarna (27) följer arbets- och sociallagstiftningen (22) , kollektivavtalen (23) samt den lagstiftning som gäller anlitandet av utländsk arbetskraft. 

Arbets- och entreprenadgivarna ger företrädarna för personalen på arbetsplatserna de uppgifter (24) som beställaransvarslagen kräver. 

Indikatorer 

Arbetsgivaren är förtrogen med sina förpliktelser enligt kollektivavtal, arbetsavtal och arbets- och sociallagstiftningen samt, om utländsk arbetskraft anlitas, den lagstiftning som gäller i så fall. Arbetsgivaren har anvisningar om tillvägagångssätt för att säkerställa att gällande lagstiftning följs. 

Arbetsgivarna ingår skriftliga arbetsavtal och arkiverar dem. Arbetstiden för de arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen bokförs och ersättningar, tillägg och övertid som baserar sig på utfört arbete ersätts på det sätt som anges i arbetstidslagen eller i kollektivavtalen (25). 

Vad gäller eventuella förseelser mot kollektivavtal och den ovannämnda lagstiftningen inom ett område begärs utlåtanden av arbetstagarorganisationerna. 

När arbetet inleds ska arbetsgivaren eller beställaren (49) försäkra sig om att en avtalspartner från utlandet som utför arbetet eller en utländsk arbetstagare har informerats om sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare i Finland (26). 

Definitioner 

(22) Med lagstiftning avses finländsk lagstiftning. 

(23) Med kollektivavtal avses kollektivavtal som gäller i Finland. 

(24) Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). 

(25) Enligt 32 § i arbetstidslagen (872/2019) ska arbetsgivaren bokföra antalet arbetstimmar och de ersättningar som betalats för dem särskilt för varje arbetstagare. I 2 § i arbetstidslagen nämns de grupper som inte omfattas av lagen. Genom kollektivavtal eller lokala avtal får det avtalas om avvikelser från arbetstidsbestämmelserna inom ramen för det som föreskrivs i 34–36 § i arbetstidslagen. 

(26) Kravet kan uppfyllas genom att man ger/visar den som utför arbetet exempelvis broschyren ”Jobba i Finland”, som finns på adressen www.te-palvelut.fi. Broschyren finns på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, spanska och polska.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering

Arbetsgivarnas skyldigheter och arbetstagarnas rättigheter