8.9 Växtskyddsmedel används på ett ansvarsfullt sätt

8.9 Växtskyddsmedel används på ett ansvarsfullt sätt

8.9.1 Vid skogsvård och drivning används enbart godkända (57) växtskyddsmedel. Lövsly behandlas inte med kemisk bladbesprutning på skogsförnyelseytor eller i plantskogar, med undantag av sådan behandling som syftar till att motverka att knäckesjuka sprids av aspsly i tallplantbestånd. 

I sådana värdefulla livsmiljöer som avses i kriterium 8.11 används inte kemiska växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel används endast när det är nödvändigt. Detta kan t.ex. vara vid skydd av plantor mot skadlig ytvegetation på skogsförnyelseytor, behandling av lövträdsstubbar, bekämpning av snytbagge, bekämpning av betesskador orsakade av hjortdjur, bekämpning av invasiva arter och behandling av barrvirkeslager i skogen eller dess omedelbara närhet för att förhindra spridning av insektskador.

Användning av växtskyddsmedel för att motverka spridning av rotticka är tillåtet vid stubbehandling, förutom i sådana värdefulla livsmiljöer som avses i kriterium 8.11.

Indikatorer

(ary) Skogsorganisationerna (7) har arbetsinstruktioner och rekommendationer för hur växtskyddsmedel bör användas vid olika skogsbruksåtgärder och användningen av ämnena har dokumenterats. 

Skogsägaren har bruksanvisningar för hur växtskyddsmedlen ska användas. 

Sådana uppgifter om användningen av gödsel- och växtskyddsmedel som behövs (58) vid plockning av ekologiska naturprodukter fås i fråga om offentliga uppgifter (59) från myndigheterna, samt vid behov för de fastigheter för vilka det finns ett avtal med skogsägaren eller en företrädare som skogsägaren har befullmäktigat om att man följer direktiven för produktion av ekologiska produkter.

Definitioner 

(57) Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkänner och registrerar de växtskyddsmedel som kommer in på marknaden. Medlens biologiska nedbrytbarhet har bedömts i samband med att medlen godkändes och på marknaden finns bara sådana medel vars biologiska nedbrytbarhet är på en acceptabel nivå. De växtskyddsmedel som är godkända är uppräknade i Tukes växtskyddsmedelsregister. 

(58) Med uppgifter som behövs avses lägesdata för de objekt där det har varit möjligt att använda andra gödselmedel och jordförbättringsmedel än de som nämns i bilaga 1 samt andra bekämpningsmedel än de som nämns i bilaga 2 till kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. När det gäller skogsbruksåtgärder avses med detta lägesdata för objekt som har skogsgödslats eller behandlats med bekämpningsmedel. I fråga om enskilda skogar ges uppgifterna av skogsägaren eller en aktör som skogsägaren har befullmäktigat, eller av Finlands skogscentral, och i fråga om andra skogar av skogens ägare/den som innehar besittningsrätten till skogen eller någon annan aktör som godkänts av den aktör som ansvarar för Livsmedelsverkets tillsyn över ekouppsamlingsprodukter. 

(59) När det gäller enskilda skogar avses med offentliga uppgifter lägesdata för objekt som har vitaliseringsgödslats med hjälp av statligt stöd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Med myndigheter avses här t.ex. Finlands skogscentral och NTM-centralerna eller en aktör som de har befullmäktigat.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Förnyelse av skog

Plantskogsvård