8.18 Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder

8.18 Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder

8.18.1 I grundvattenområden (88) som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1, klass 1E) eller som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2, klass 2E) används inte89) kemiska växtskyddsmedel eller gödselmedel och utförs det inte stubbrytning. På torvmarker är askgödsling tillåten, om den inte äventyrar kvaliteten på grundvattnet (90). På grundvattenområden i klass E är gödsling tillåten, om den inte äventyrar det ytvattenekosystem eller terrestra ekosystem som har lett till E-klassificeringen och som är beroende av grundvattnet. På grundvattenområden i klass E används inte kemiska växtskyddsmedel.

Indikatorer 

(ary) Skogsorganisationerna (7) har till sitt förfogande eller har tillgång till lägesdata för de grundvattenområden som har klassificerats.

(ary) Begränsningarna av användningen av bekämpningsmedel och gödselmedel har beaktats i skogsorganisationernas (7) arbetsinstruktioner och rekommendationer. Vid uppföljningen (41) har man inte påträffat objekt med stubbrytning i grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1, klass 1E) eller som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2, klass 2E).

(ry + mo) Skogsägaren har tillgång till lägesdata för de grundvattenområden som har klassificerats.

(ry + mo) Begränsningarna av användningen av bekämpningsmedel och gödselmedel har beaktats när medlen använts. Man påträffar inte objekt med stubbrytning i grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1, klass 1E) eller som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2, klass 2E).

På grundvattenområden i klass E har det inte använts kemiska växtskyddsmedel.

Definitioner 

(88) Grundvattenområdena är indelade i klasserna 1, 1E, 2, 2E och E. Finlands grundvattenområden har enligt hur de lämpar sig för vattenförsörjning och skyddsbehovet klassificerats i grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1) och övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2). Till klass E räknas dessutom grundvattenområden med grundvatten som sådana betydande ytvattenekosystem och terrestra ekosystem i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd som skyddas av annan lagstiftning är direkt beroende av.

(89) Med användning av växtskyddsmedel avses inte plantering i ett grundvattenområde av plantor som på en plantskola har behandlats med bekämpningsmedel mot snytbagge, och inte heller användning av stubbehandlingsmedel när man vid användningen följer de direktiv och begränsningar som anges i Säkerhets- och kemikaliverket Tukes57) växtskyddsmedelsregister.

(90) Det är förbjudet att använda askgödselmedel med tillsatt bor på grundvattenområden.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på naturvård, som skall beaktas i alla arbetsslag

Drivning av energived