8.2 Hållbart uttag av energived

8.2 Hållbart uttag av energived

8.2.1 När grot och stubbar tas ut från ett avverkningsområde bör man beakta avverkningsområdets virkesproduktionsförmåga, mångfalden och vattenvården. Vid uttag av energived ska även andra krav enligt standarden iakttas.

På förnyelseavverkningsområden kvarlämnas biomassa enligt följande:

- grot (39) ca 30 % så jämnt fördelat som möjligt

- naturvårdsstubbar (40) minst 25 st/ha, på ler- och siltjordar minst 50 st/ha

- dessutom stubbar som kvarlämnats vid tidigare avverkningar samt stubbar som är under 15 cm i diameter.

På områden som är infekterade av rotticka kan man ta bort alla barrträdsstubbar. Vid uttag av energived tillämpas följande principer vid valet av objekt:

a) förnyelseytor som lämpar sig för uttag av grot:

- torra moar och mineraljordar som är bördigare än dessa samt motsvarande torvmarker

b) förnyelseytor som lämpar sig för stubbrytning:

- torra moar och mineraljordar som är bördigare än dessa samt motsvarande torvmarker

- om tallens rotticka förekommer på förnyelseytan, alla ståndorter på mineraljordar med undantag av lavmoar

c) objekt med beståndsvårdande avverkning som lämpar sig för uttag av helträd:

- torra moar och mineraljordar som är bördigare än dessa samt motsvarande torvmarker; om andelen gran är över 75 procent av stamantalet före gallringen bör uttag av helträd inte göras

d) i granbestånd som lider av borbrist kan man ta ut grot eller helträd om man säkerställer näringsbalansen i trädbeståndet genom att gödsla med bor. Kraven på att lämna kvar biomassa gäller inte de områden på general- och detaljplaneområden där skogslagen inte tillämpas.

Indikatorer 

Uttag av energived har skett på området på det sätt som kriteriet anger när

a) andelen för de objekt som har fått vitsordet utmärkt eller god för de bedömningsfaktorer som nämnts ovan (val av drivningsobjekt, minimivolym för biomassa som lämnas kvar på förnyelseavverkningsområden) enligt uppföljningen uppgår till minst 90 procent av uttagsarealen.

Definitioner 

(39) Som grot räknas toppar, kvistar, barr och löv. Den som beställer arbetet

(21) har anvisningar som gäller kraven för kvarlämnande av grot. 

(40) Som naturvårdsstubbar räknas stubbar som uppkommit vid den senaste avverkningen och som är över 15 centimeter i diameter. 

(41) Uppföljningen kan vara det uppföljningssystem som certifikatsinnehavaren eller aktören själv har eller till exempel den uppföljning av naturvårdens kvalitet som Finlands skogscentral gör.