Skogsvägsprojekt

Skogsvägsprojekt

Ett täckande och fungerande nät av skogsvägar främjar skogens mångbruk och utgör grunden för att idka ett lönsamt skogsbruk. Vägarna tjänar skogens rekreationsbruk och virkesdrivning året om. Vägar, där skogsbrukets transporter utgör mer än hälften av transporterna, anser man vara skogsvägar. Skogsvägarna möjliggör en smidig förflyttning till skogsfastigheterna, vilket gagnar skogsägaren. Då man bygger skogsvägar skall man fästa speciell uppmärksamhet vid miljösynpunkter och landskapsvård på vägområdet. 

En skogsväg underlättar drivningen och sänker enhetskostnaderna för drivningen. En bra tillgänglighet höjer värdet hos en skogsfastighet. Dessutom främjar skogsvägarna rekreationsbruket, såsom till exempel friluftsliv, bärplockning och jakt. 

PEFC-krav som berör skogsvägsprojekt

8.8 Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården 

8.19 Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs 

Krav 8.8 Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

Skogen får inte skräpas ned: plast- och metallavfall eller farligt avfall lämnas inte i skogen vid skogsbruksåtgärder. I skogsmaskiner som använder olja skall det alltid finnas en oljeabsorberande matta med tanke på eventuella olyckor. 

Kravet strävar till att skydda skogen så att skogsnaturen bibehålls snygg och säker för alla användare, ekosystem och skogens djur. Avfall som lämnas i naturen är skadligt för miljön och kan orsaka allvarliga skador på djur, som kan äta farligt avfall eller fastna i detta. Oljan som används i olika maskiner är ett organiskt miljögift och även en liten mängd kan fördärva ett stort naturområde, speciellt vattendrag. Ett oljeläckage kan vara en betydande och långvarig olägenhet till exempel på grundvattenområden, eftersom oljan försvinner mycket långsamt från naturen. Oljan inverkar mycket skadligt på djurens förmåga att isolera sig från vatten och köld. 

Krav 8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården

Med vattendrag avses hav, sjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar. Som bäckar räknas även små fåror där det finns vatten året om och där det är möjligt för fiskar att röra sig. En skogsvård som respekterar vattendragen stöder vattendragens välbefinnande och skogsnaturens mångfald. Till grundprinciperna i vattenvården hör att man minimerar urlakning av näringsämnen och frigörande av fasta partiklar i vatten som rinner av från behandlingsytan. Dessutom fångar man in näringsämnen och fasta partiklar som frigjorts med hjälp av konstruktioner för vattenvård.

Den skyddszon som skall lämnas mot vattendrag är minst 10 meter.

 I skogsvägsprojekt och överhuvudtaget vid all verksamhet i närheten av vattendrag och småvatten drar man försorg om vattenvården och naturvården. Man skall beakta PEFC-kravet på att lämna skyddszoner mot vattendrag och källor. Avsikten med skyddszonerna är att binda belastning av fasta partiklar och näringsämnen, skapa beskuggning kring vattendrag och säkerställa naturens mångfald. Skyddszonens bredd skall i medeltal vara minst 10 meter, men får ingenstans understiga 5 meter. I skogsvägsprojekt skall man, förutom övrig ändamålsenlig vattenvård, försäkra sig om att vandringsfisk kan röra sig utan hinder. 

Skogscentralen: Trumbarriärer borttagna - Inventering av vandringshinder (på finska)

Skogscentralen Rumpuesteet pois -projektet: Inventeringen av vandringshinder-video kan du lära dig om vandringshinderinventeringen av vägtrummor och möjligheterna att reparera vandringshinder. Videon visar hur man gör en inventering av vandringshinder i terrängen. Dessutom berättar videon om möjligheterna att reparera en blockerad trumma. Inventeringen görs på vandringshinderinventeringsformuläret enligt fyllningsanvisningarna. Videon är textad på finska. Längd 13 min 17 sek.

Krav 8.19 Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs  

Att röra sig och vistas i skogen samt att samla in naturprodukter skall vara möjligt inom ramen för allemansrätten. 

I samband med skogsvägsprojekt skall man försäkra sig om att friluftsledernas fasta konstruktioner inte skadas. Man avgränsar åtgärderna så att friluftslederna lämnas utanför, vilket garanterar att lederna kan användas för rekreationsändamål och ledernas fasta konstruktioner bibehålls funktionsdugliga trots skogsvårdsåtgärderna.  Fasta konstruktioner i anslutning till friluftsleder är till exempel vindskydd, eldplatser och spångar.

Läs mera ur källorna för sidan

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset. Tapion julkaisuja. 


Begrepp

Skogsväg: En väg, där över hälften av transporterna utgörs av skogsbrukets transporter.