8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården

8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården

8.17.1 En skyddszon som binder fasta partiklar och minskar näringsbelastningen, tryggar beskuggningen och mångfalden och där vegetationsskikten bevaras lämnas kvar invid vattendrag (82) och källor. Skyddszonens bredd är i genomsnitt minst 10 meter, men minst 5 meter på alla ställen. I skyddszonen utförs det endast plockhuggning där man bevarar ett mångsidigt trädbestånd med träd av olika storlek och med fördel lövträd.

I skyddszonen utförs inte:

- markberedning

- gödsling

- stubbrytning

- röjning (83) av vegetationen i buskskiktet

- kemisk bekämpning med växtskyddsmedel (84).

Skyddszonen för dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred ska vara minst 5 meter bred. Stamved får avlägsnas från skyddszonerna. Undantagen gäller inte fåror med ett laxbestånd som hör till Finlands naturliga arter (85). De övriga kraven på skyddszoner som nämns ovan gäller.

Man bör undvika att lämna kvar grot i en skyddszon. Stammar som har vält ner i fåran på naturlig väg avlägsnas inte (86).

I närheten av rännilar (61) handlar man i enlighet med kraven i punkt 8.11.

Där fåran ska korsas ska det ske så att fåran inte ändras märkbart eller så att det bildas fördjupningar som leder vatten i riktning mot fåran.

Om sådan reglering av vattenhushållningen som ska genomföras enligt vattenlagen kräver att en bäck som har förlorat sitt naturtillstånd rensas och att man rör sig inom en skyddszon, kan man vid behov avvika från skyddszonskraven i det område som behöver rensas.

Grundliga förbättringar av skogsvägar och byggandet av nya skogsvägar genomförs så att det är möjligt för vandringsfiskar och andra vattenlevande organismer att röra sig fritt och så att man sörjer för vattenvården.

På förnyelseytor där vatten leds till utfallsdiken genomförs ändamålsenliga vattenvårdsåtgärder.

Indikatorer

På behandlingsområdet (87) har skyddszonen bevarats på det sätt som kriteriet avser då markytan på över 90 procent av skyddszonens längd enligt uppföljningen (41) är oskadad och vegetationens olika skikt och täckande förmåga kvarstår.

De ställen där fåran korsas har inte haft några betydande konsekvenser för fårans struktur och det har inte bildats några fördjupningar som leder vatten i riktning mot fåran.

I samband med grundliga förbättringar av skogsvägar och byggandet av nya vägar har trummor och broar installerats så att det inte har skapats hinder för vandringsfiskar och andra vattenlevande organismer att röra sig i vattendragen.

På förnyelseytor där vatten leds till utfallsdiken har det genomförts ändamålsenliga vattenvårdsåtgärder.

Definitioner

(82) Med vattendrag avses hav, sjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar. Som bäckar räknas även små fåror där det finns vatten året om och där det är möjligt för fiskar att röra sig. Vid identifieringen av bäckar kan man använda sig av materialet Ranta10 och materialet om laxbeståndet.

(83) Av orsaker som anknyter till landskapet, rekreation eller naturvård kan man röja bort buskskiktet eller små träd längs stränder intill vattendrag.

(84) Med växtskyddsmedel avses växtskyddsmedel enligt definitionen i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

(85) För identifieringen av objekt kan man använda sig av materialet om laxbeståndet.

(86) Stammar får avlägsnas om de medför olägenheter med tanke på rekreation och naturvård eller risk för översvämning.

(87) Behandlingsområdet är en helhet som består av en eller flera beståndsfigurer eller ett område som har avgränsats på karta, på vilket det utförs samma slags avverkningar eller andra skogsvårdsåtgärder på i huvudsak hela området.

Videon introducerar PEFC-kraven relaterade till skyddszoner mot vattendrag och smävatten. Videon förklarar varför det är viktigt att lämna buffertremsor och hur de skyddar vattendrag. Videon är textad. Videolängd 9 min 40 sek.