8.19 Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs

8.19 Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs

8.19.1 Med stöd av allemansrätten (91) är det möjligt att vistas och röra sig och att plocka naturprodukter i skogarna. Möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder upprätthålls så att förutsättningarna för mångbruk av skogarna säkerställs. Indikatorer Det finns inga betydande konstaterade begränsningar av allemansrätten. Friluftsleder som har inrättats och märkts ut genom friluftsledsförrättning enligt lagen om friluftsliv (606/1973) eller genom separata avtal med markägaren undantas från markberedning och stubbrytning. Det kvarlämnas ingen grot på friluftsleder. Fasta konstruktioner som har byggts för friluftsleder lämnas orörda vid skogsbruksåtgärder. Möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder har beaktats på det sätt som avses i kriteriet när uppföljningen (41) visar att över 90 procent av lederna är orörda längs de delar där åtgärder har utförts och när leder inte har blivit oframkomliga eller man har säkerställt en alternativ rutt för lederna.

Definitioner

(91) Enligt allemansrätten får man bl.a.

- röra sig exempelvis till fots, på skidor eller med cykel

- tillfälligt slå läger på någon annans mark

- plocka skogsbär, svamp och vissa andra naturprodukter

- samla torra kvistar och nedfallna kottar och nötter.

Allemansrätten ger inte rätt att

- göra upp eld

- skada träd eller buskar

- skada plantskogar eller odlingar

- köra med motorfordon i terräng

- plocka fridlysta växter, lavar eller mossor

- bygga utfodringsplatser för vilt

- skräpa ned i naturen.

Möjligheterna att utöva allemansrätten och dess begränsningar beror på den form av markanvändning som pågår i området.

Mera information om allemansrätten finns i miljöministeriets publikation Allemansrätten – Lagstiftning och praxis och i Allemansrätten och aktiviteter på annans mark. Lagstiftning och god praxis (publikationsserien Finlands miljö 30/2012; på finska, med svenskt presentationsblad).