8.14 Vid skogsbruksåtgärder kvarlämnas levande naturvårdsträd och död ved samt bevaras trädslagsblandningen och snår

8.14 Vid skogsbruksåtgärder kvarlämnas levande naturvårdsträd och död ved samt bevaras trädslagsblandningen och snår

8.14.1 För att mångfalden i skogsnaturen ska säkerställas kvarlämnas både levande naturvårdsträd (71) och död ved (72) permanent på objekt där det utförs beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning samt i samband med uttag av energived. 

Mångfalden och skogsarterna tryggas genom att man bevarar trädslagsblandningen och snår. 

Indikatorer 

Antalet naturvårdsträd som kvarlämnas permanent vid avverkningar är i genomsnitt minst 10 och antalet döda träd i genomsnitt minst 10 per hektar. Ett färskt träd som har skadats till följd av skogsskador kan räknas med på så sätt att det totala antalet skadade, levande och döda träd som bevaras blir minst 20 träd per hektar. Naturvårdsträden kan koncentreras på stämplingspostnivå och en stämplingspost kan bestå av flera separata beståndsfigurer (73). Om det inte finns tillräckligt med döda träd på stämplingspostnivå, lämnas det kvar minst 2–5 högstubbar (74) per hektar, särskilt av lövträd. 

För att levnadsförhållandena för ett mångsidigt artbestånd och viltet ska tryggas i alla faser av skogsbehandlingen bevaras snår (75) och trädslagsblandningar (76) när sådana förekommer naturligt på en figur och trädslagsblandningen inte äventyrar vården av huvudträdslagen. 

Definitioner 

(71) Naturvårdsträd är levande träd som hör till de naturliga trädarterna i vårt land. Som naturvårdsträd kvarlämnas: 

- boträd för rovfåglar 

- grova enar 

- gamla träd med brandlyror 

- grova trädindivider från en tidigare trädgeneration  

- trädindivider med ovanliga former 

- ädla lövträd 

- resliga aspar 

- sälgar, häggar och rönnar med tydlig stam 

- klibbalar 

- hålträd 

- noterade födoträd för tjäder.

Om ovannämnda träd saknas kvarlämnas som naturvårdsträd sådana träd som är minst 15 cm i diameter på brösthöjd och som är viktiga för den biologiska mångfalden, och som har goda förutsättningar för att utvecklas till gamla träd. 

Det rekommenderas att naturvårdsträd i första hand kvarlämnas i grupper och i omedelbar närhet av sådana värdefulla livsmiljöer som avses i punkt 8.11, i skyddszoner som lämnats kvar i kanten av sådana öppna torvmarker som avses i punkt 8.16 samt i skyddszoner intill sådana vattendrag och småvatten som avses i punkt 8.17. De träd som lämnas kvar i sådana skyddszoner som avses i punkterna 8.16 och 8.17 ingår i antalet naturvårdsträd, om de uppfyller diameterkravet för naturvårdsträd. 

I grupper med naturvårdsträd ska markytan förbli orörd och marken under dem ska inte röjas. 

På grund av säkerhetsrisker ska naturvårdsträd inte lämnas kvar i omedelbar närhet av viktiga konstruktioner, såsom trafikleder eller el- och telefonledningar, och inte heller på fornlämningar. 

(72) Med död ved avses grova torrakor som är över 20 cm i diameter på brösthöjd och andra döda stående träd, högstubbar och lågor. Med död ved avses inte torrakor som har fått torka på rot för ekonomiska syften och inte heller döda barrträd, om det skulle strida mot lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) att lämna kvar dem. 

(73) Med stämplingspost avses ett skogsområde som ägs av samma skogsägare och som har avgränsats eller märkts ut för virkesdrivning. Stämplingsposten kan bestå av flera separata beståndsfigurer som kan avverkas på olika sätt och vid olika tidpunkter. 

(74) Högstubbar är rotdelen av träd som har kapats på ca 2–5 meters höjd. Vid förnyelseavverkning kapas träd som är minst 15 cm i diameter på brösthöjd till högstubbar. 

(75) Snår är små trädgrupper som ger skydd åt olika arter. Det är bra om snåret har flera olika trädslag, innehåller granar och är minst 10 m2 stort. Även grupper med naturvårdsträd bildar snår om marken under dem inte är röjd. 

(76) Trädslagsblandning betyder att det förutom huvudträdslaget finns ett eller flera andra trädslag, och med fördel lövträd, i skogen.

I den här videon får vi lära känna PEFC-kravet relaterat till naturvårdsträd och varför det är viktigt att lämna naturvårdsträd. Videon är textad. Längd 6 min 58 sek.

Lämnande av snår och trädslagsblandning. Videon är textad. Längd 2 min 54 sek.