8.8 Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä

8.8 Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä

8.8.1 Metsiin ei jätetä metsätalouden toimenpiteissä muovi- tai metallijätteitä eikä vaarallisia jätteitä. (56)

Indikaattorit

Metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä tapahtunutta roskaamista ei ole havaittu maastotarkastusten yhteydessä.

(ary) Metsäorganizaatioiden (7) ja luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestävien organisaatioiden yleisohjeisiin sisältyy ohjeet jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Määritelmät

(56) Vaarallisilla jätteillä tarkoitetaan jätelajeja, jotka on nimetty valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) liitteessä 4.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavia työlajeja ja toimintaa:

Kaikki metsänhoidon toimenpiteet ja metsässä toimiminen 

Maanmuokkaus

Metsänuudistaminen

Taimikonhoito

Energiapuun korjuu

Kasvatus- ja uudishakkuut

Kunnostusojitus ja vesiensuojelu

Metsätiehankkeet