8.16 Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras

8.16 Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras

8.16.1 Man säkerställer att torvmarker i naturtillstånd bevaras. I skötseln av torvmarksskogarna beaktas vattenvården och främjas klimatvänlig praxis. 

Indikatorer 

Torvmarker som i fråga om vattenhushållningen är i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd (78) nydikas (79) inte.

Torvmark som i fråga om vattenhushållningen är i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd tas inte i bruk för produktion av energived. Iståndsättningsdikning utförs bara i områden där dikningen klart har ökat trädbeståndets tillväxt (80). Dikade myrar med låg virkesproduktionsförmåga lämnas för att återställas till naturtillstånd. 

Planer för iståndsättningsdikningar inbegriper en vattenvårdsplan (81). De vattenvårdsåtgärder som ingår i vattenvårdsplanen har utförts på ett ändamålsenligt sätt. Det har gjorts en anmälan enligt vattenlagen till NTM-centralen om sådana projekt för iståndsättningsdikning och dikningshögläggning som är större än ringa och där vatten leds till ett nedre vattendrag. 

I kanten av öppna myrar och myrar som ska återställas i naturtillstånd kvarlämnas på övergångszoner som tydligt avviker från den övriga terrängen en minst 10 meter bred skyddszon, där endast plockhuggning och grävning av diken i syfte att återföra vatten till skyddade myrar eller andra myrar i naturtillstånd som torkats ut på grund av dikning är tillåtet. I denna zon utförs inte markberedning och buskskiktet bevaras. Naturvårdsträden i en stämplingspost kan koncentreras till skyddszonen. 

I skötseln av torvmarksskogar har aktörerna till sitt förfogande anvisningar om ändamålsenliga markberednings-, diknings- och avverkningsmetoder. Anvisningarna grundar sig på aktuell information och när de utarbetades beaktades den klimatpåverkan som behandlingen av myrar har. 

Definitioner 

(78) Torvmarker som i fråga om vattenhushållningen är i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd är ekosystem som bildar torv och som inte bär spår av sådana förändringar i den naturliga vattenhushållningen som är orsakade av mänsklig verksamhet eller andra tydliga spår efter människan. Växtplatsen är en torvmark om ett torvlager täcker marken eller om över 75 procent av ytvegetationen är torvmarksvegetation.  

(79) Med nydikning avses inte sådan grävning av enstaka utfallsdiken på torvmarker i naturtillstånd som är nödvändig av dikningstekniska orsaker. Odikade delar av ett torvmarksområde som ingår i det område som ska iståndsättningsdikas kan dikas ifall det är ändamålsenligt med tanke på regleringen av vattenhushållningen i området och det inte märkbart äventyrar torvmarks- och skogsnaturens mångfald i det område som ska iståndsättningsdikas. Kriteriet begränsar inte sådan reglering av vattenhushållningen på förnyelseytor på torvmarker som eventuellt krävs enligt skogslagen och inte heller sådana dikningar som avses i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014). 

(80) Iståndsättningsdikningen bör ekonomiskt vara ändamålsenlig med beaktande av växtplatsens näringshalt, värmesumman och virkesvolymen på objektet. Som ändamålsenliga iståndsättningsdikningsobjekt betraktas inte torvmarker med låg virkesproduktionsförmåga, där stamvedens årliga tillväxt är under en kubikmeter per hektar och vilka inte omfattas av förnyelseskyldighet enligt 5 a § i skogslagen. 

(81) I en vattenvårdsplan ingår bl.a. följande: 

- effekten av iståndsättningsdikningen på vattennivån hos ytvatten och grundvatten 

- beaktande av sådana värdefulla livsmiljöer som definieras i punkt 8.11 

- risken för eventuell markerosion till följd av iståndsättningsdikning 

- lutningsförhållanden och avledning av vatten från iståndsättningsdikningsområdet 

- vattenvårdsåtgärder och deras omfattning.

Den här videon introducerar dig till vård av torvmarksskogar och de relaterade PEFC-kraven. Videon är textad. Videolängd 8 min 59 sek.